O MeteoVista

Warunki współpracy

Głównym celem firmy MeteoVista, z siedzibą w Zeist 3709 JA, Kwekerijweg 2c jest oferowanie usług na najwyższym poziomie. Dlatego też sformułowano wyraźne i zrozumiałe zasady, które prezentujemy poniżej w 'Ogólnych zasadach i warunkach usług świadczonych przez MeteoVista'

1. Zasady ogólne

 1. Zasady i warunki dotyczą wszystkich zapytań cenowych, ofert i umów zawieranych przez MeteoVista.
 2. Wszelkie odstępstwa od niniejszych zasad mają zastosowanie jedynie w przypadku potwierdzenia ich w formie pisemnej przez wszystkie strony.
 3. Stosowanie się do warunków innych niż uzgodnione nie jest dopuszczalne.

2. Oferty i zamówienia

 1. Wszystkie wyceny i oferty nie są zobowiązujące, dopóki nie zostaną wyraźnie określone jako nieodwołalne i są ważne przez okres 30 dni licząc od dnia utworzenia wyceny lub oferty, chyba że określono inaczej.
 2. Warunki umowy obowiązują wyłącznie po pisemnej akceptacji przez MeteoVista oraz po wykonaniu ewentualnych dodatkowych zaleceń uzgodnionych z MeteoVista.
 3. Zakres prac w ramach umowy ustala się na podstawie oferty oraz ewentualnych zmiany wprowadzonych na etapie przetargu.

3. Realizacja umowy

 1. MeteoVista wypełnia własne zobowiązania, wynikające z umowy w możliwie najbardziej profesjonalny sposób, w oparciu o najnowszą dostępną wiedzę naukową.
 2. Meteovista zastrzega sobie prawo do korzystania z pomocy innych podmiotów, w przypadku gdy uzna taką potrzebę za niezbędną do wykonania czynności wynikających ze zobowiązań zapisanych w umowie.
 3. Przedmiot umowy zostanie wykonany w wymienionym w umowie okresie czasu, chyba, że oczekiwania czasowe są niewykonalne. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, MeteoVista w trybie natychmiastowym poinformuje Zamawiającego o tym fakcie. Jeśli MeteoVista nie poinformuje Zamawiającego na piśmie o zaistniałej sytuacji, firma zobowiązana jest do wypełnienia warunków umowy w czasie określonym w umowie.

4. Prawa własności intelektualnej

 1. Bez względu na treść zasad i warunków tu zawartych, MeteoVista zastrzega sobie prawa i kompetencje na podstawie prawa autorskiego.
 2. Wszelkie informacje pogodowe dostarczone przez MeteoVista przeznaczone są dla Zamawiającego i nie zezwala się na ich kopiowanie, publikowanie lub przekazywanie osobom trzecim bez pisemnej zgody ze strony MeteoVista, chyba, że w umowie określono inaczej.

5. Płatności

 1. Po wykonaniu zlecenia MeteoVista wystawi i wyśle fakturę, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia.
 2. W przypadku likwidacji, bankructwa, konfiskaty lub nieuiszczenia zapłaty przez Zamawiającego, MeteoVista zgłosi w trybie natychmiastowym roszczenia do wszelkich poniesionych szkód.
 3. Jeśli zapłata nie zostanie uiszczona w określonym terminie, zostaną naliczone ustawowe odsetki od dnia, w którym mija termin płatności, włączając koszty poniesione przez MeteoVista na ściągnięcie zapłaty.
 4. MeteoVista zastrzega sobie prawo do ściągnięcia od Zamawiającego kosztów wynikających z, po pierwsze: zaległych płatności, po drugie: zaległych odsetek i po trzecie: od całkowitej zaległej sumy i naliczonych odsetek.
 5. Zamawiający nie może domagać się zwrotu poniesionych kosztów w przypadku wycofania się lub zawieszenia współpracy.

6. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące faktur, wystawionych za produkty odbiegające od warunków określonych w umowie lub z zauważalnymi błędami, muszą zostać zgłoszone do MeteoVista pisemnie, w ciągu czterech tygodni od daty wystawienia faktury. Wszelkie zażalenia odnośnie wad i błędów produktów nie będą uwzględniane, jeśli nie zostaną spełnione warunki dotyczące składania reklamacji.  
 2. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, MeteoVista wywiąże się z warunków obowiązujących w umowie, chyba że Zamawiający udowodni jej bezcelowość. W takim fakcie Zamawiający zobowiązany jest powiadomić pisemnie MeteoVista.
 3. W przypadku gdy wypełnienie zobowiązań wobec Zamawiającego, określonych umową zostaną uznane za niewykonalne lub bezużyteczne, MeteoVista ponosi odpowiedzialność wyłącznie do warunków określonych w punkcie 7.

7. Odpowiedzialność

 1. MeteoVista ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody wynikające bezpośrednio z własnych błędów i braków w realizacji warunków umowy.
 2. Odnośnie usług dostarczanych przez MeteoVista, ponosi ona odpowiedzialność wyłącznie w sytuacji, gdy dostarczone usługi nie zostaną oparte na wiedzy meteorologicznej, oczekiwanej od konsultantów meteorologicznych oraz jeśli MeteoVista nie może podjąć działań korygujących odpowiadających standardom w krótkim terminie.
 3. MeteoVista odpowiedzialna jest na mocy umowy lub w inny sposób za bezpośrednie szkody Zamawiającego do maksymalnej kwoty € 12.500,- lub sumy określonej w umowie, w przypadku umowy o ograniczonym czasie. Ostatnie dwanaście miesięcy trwania umowy będzie brane pod uwagę do naliczenia całkowitej sumy odszkodowania.
 4. Owa ograniczona odpowiedzialność ze strony MeteoVista traci moc, jeśli MeteoVista lub podmiot działający w jej imieniu celowo spowodują zniszczenia lub dopuszczą się znaczącego zaniedbania.
 5. W przypadku, gdy pojawią się szkody w stosunku do osób lub własności, jako rezultat świadczenia usługi, odpowiedzialność ze strony MeteoVista ogranicza się do wysokości sumy ubezpieczenia, zwiększonej do poziomu własnego ryzyka ponoszonego przez MeteoVista a określonego warunkami polisy ubezpieczeniowej.

8. Rozwiązanie umowy

 1. MeteoVista ma prawo rozwiązać umowę i żądać odszkodowania od Zamawiającego za spowodowanie wszelkich strat, w przypadku, kiedy Zamawiający: nie spełnia zobowiązań określonych w umowie, żąda zawieszenia płatności, jest w stanie upadłości, na wypadek śmierci Zamawiającego, na wypadek rozwiązania lub likwidacji firmy Zamawiającego.

9. Poufność

 1. Obie strony zobowiązane są do zachowania tajemnicy dotyczącej wszystkich poufnych informacji wymienianych w wyniku obowiązującej umowy lub uzyskanych z innych źródeł. Przez informacje poufne rozumie się informacje zastrzeżone w ten sposób przez strony, lub takie, których poufność wynika z ich natury.
 2. Jeżeli w oparciu o przepisy prawa lub orzeczenia sądowego, MeteoVista musi ujawnić poufne informacje osobie trzeciej, wówczas MeteoVista nie ponosi odpowiedzialności zapłaty za szkody i Zamawiający nie może żądać rozwiązania umowy w oparciu o ten fakt.

10. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

 1. Przy zawieraniu umowy z MeteoVista stosowane jest jedynie prawo holenderskie.
 2. O wszelkich roszczeniach w pierwszej kolejności będzie rozstrzygał sąd w Arnhem, chyba że MetoVista wyrazi wolę, aby sprawą kierował sąd w miejscu zamieszkania lub miejscu działalności Zamawiającego lub gdy nakazuje tak obowiązujące prawo.

Używasz przeglądarki internetowej, której niestety (jeszcze) nie obsługujemy.

Meteovista będzie działała lepiej jeżeli użyjesz jednej z wymienionych przeglądarek : Internet Explorer 8 lub 9, lub Firefox 8 lub 9 lub 10.

Wybierz przeglądarkę, aby pobrać ją za darmo.